Piyabut Chairatna

Piyabut Chairatna's Official Website

ปลายทางของชีวิต

Sun, 10/15/2017 - 23:12 -- Piyabut Chairatna

ปลายทางของชีวิต .. มันจะดีหรือร้าย 
ขึ้นอยู่กับสิ่งง่ายๆที่เราเรียกว่า "การกระทำ"