ก็แค่ปลา .. Just a FiSh

"' ปลาแหวกว่ายเวียนวนไปตามธารา ""