มิตรภาพของชีวิต

“” เป็นมิตรกับ คน สัตว์ สิ่งของ และสิ่งแวดล้อม
ทั่วประเทศ ทั่วโลก ทั่วจักรวาล “”