เขียนไปเรื่อย .. <02>

" จั ง ห ว ะ " กับ " โ อ ก า ส " เป็นเรื่องที่ต้องมาควบคู่กัน แปลว่าไม่ใช่แค่อยู่ถูกที่-ถูกเวลา แต่ยังต้องหันหน้าให้ถูกทิศด้วย . . .