เขียนไปเรื่อย .. <04>

"" มนุษย์ถูกกีดกันจากการใช้ชีวิตอย่างอิสระ .. เพราะนับตั้งแต่เราลืมตาดูโลก .. เราก็ต้องรับผิดชอบทุกการกระทำของตัวเองแล้ว ""