Skip to main content
Piyabut Chairatna Photography Official Website

“การรู้ว่ารู้สึกเจ็บปวดอะไรคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงพยายามมีเมตตาต่อผู้อื่น”